Vykdomi Europos Socialinio Fondo (ESF) projektai

Šiuo metu Lietuvos darbo birža įgyvendina 5 projektus, finansuojamus iš Europos socialinio fondo:

Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“:

  • Projektas „Bedarbių užimtumo didinimas“  Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-01-001 (nuo 2008 m. birželio 2 d. iki 2011 m. gegužės 31 d.).

Lietuvos darbo birža ESF paramą naudos bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėms. Projekto įgyvendinimo metu, bedarbiai neturintys profesinio pasirengimo ar turintys nepaklausią profesiją darbo rinkoje, įgiję pirmąją ar patobulinę kvalifikaciją bei įtvirtinę darbo įgūdžius galės sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

  • Projektas „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-03-001 (nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d.).

Lietuvos darbo birža ESF paramą naudos bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesiniam mokymui, jų kvalifikacijos tobulinimui bei naujos kvalifikacijos įgijimui. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė padės įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje. Siekiant padėti įsitvirtinti darbo rinkoje ir išlikti joje, bus suteikta galimybė dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant priemonėje. Darbo rotacijos priemonė asmenis užtikrins laikiną užimtumą.

Pagal 2007- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo veiklų grupę „Parama socialinėms įmonėms“:

  • Projektas „Parama socialinėms įmonėms“ Nr. VP1-1.2.-SADM-01-V-02-001 (nuo 2008 m. lapkričio 10 d. iki 2009 m. lapkričio 9 d. ).

Lietuvos darbo birža ESF paramą naudos neįgaliųjų, kurių darbingumo lygis neviršija 55 procentų, mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui padidinant galimybes integruotis ir įsitvirtinti darbo rinkoje.  Projekto laikotarpiu neįgaliųjų socialinėse įmonėse bus naujai įdarbinti  neįgaliųjų tikslinei grupei priklausantys asmenys, skiriant socialinėms įmonėms subsidijas. Socialinėms įmonėms bus skiriamos subsidijos ir už asistentus, kurie padės neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.

Pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“:

  • Projektas „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“ Nr. VP1-1.2.-SADM-02-V-02-001 (nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d. )

Lietuvos darbo birža ESF paramą naudos neįgaliųjų integracijai į darbo rinką skatinti, prarastiems darbo įgūdžiams atstatyti arba naujai profesinei kvalifikacijai įgyti.

Pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę "Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką":

  • Projektas "Laikino užimtumo rėmimas" Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-04-001 (nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.)

Lietuvos darbo birža ESF paramą naudos remti nedirbančių asmenų laikiną sugrįžimą į darbo rinką, dalyvaujant viešuosiuose darbuose bei palaikant jų darbinius įgūdžius ir sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

 

Informacijos šaltinis: www.ldb.lt