Profesinių mokyklų grupė

Profesinis mokymas – mokymas, kurio tikslas suteikti asmenims profesiją arba juos perkvalifikuoti. Profesinį mokymą sudaro:

 

  • pagrindinis profesinis mokymas, sudarantis sąlygas neturintiems profesinio išsilavinimo jį įgyti Studijų  ir mokymo programų registre apibrėžtomis sąlygomis;
  • darbo rinkos profesinis mokymas, suteikiantis galimybę Valstybiniame mokymo programų registre apibrėžtomis sąlygomis įgyti profesines kvalifikacijas, būtinas prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių.

Profesinių mokyklų tipus reglamentuoja „Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas.“, 1997. Šio įstatymo 4 str. „Profesinio mokymo sistema“ sakoma, kad Lietuvoje veikia šių tipų profesinio mokymo įstaigos:

 

  • profesinės mokyklos, atliekančios teorinį ir praktinį profesinį mokymą bei bendrąjį lavinimą;
  • teorinį ir praktinį profesinį mokymą organizuojantys profesinio mokymo centrai ir kursai;
  • specializuotos profesinio mokymo įstaigos specialių poreikių asmenims (su negalia,nuteistiesiems ir kt.). Šie asmenys gali mokytis ir šios dalies 1 ir 2 punktuose išvardytose   profesinio mokymo įstaigose.

 

„Profesinio mokymo įstatyme“ 27 str. „Pagrindinio profesinio mokymo turinys“ nurodoma, kad pagrindinis profesinis mokymas apima teorinį profesijos mokymą; praktinį profesijos mokymą, įgyvendinamą mokymo įstaigoje ir (arba) įmonėje; bendrąjį lavinimą.

Profesinio mokymo įstatyme“ 28 str. „Pagrindinio profesinio ugdymo pakopos“ nurodoma, kad pagrindinio profesinio mokymo sistemoje yra šios pakopos:

 

  • I pakopa - profesinei kvalifikacijai įgyti. Priimami tik asmenys, neturintys pagrindinio išsilavinimo. Atskira programa sudaroma mokiniams, norintiems įgyti pagrindinį išsilavinimą; Sėkmingai baigusiesiems mokymo programas išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
  • II pakopa - kvalifikuoto darbuotojo profesijai įgyti užtikrinant galimybę tęsti studijas atitinkamose aukštesniosiose mokyklose. Priimami asmenys su pagrindiniu išsilavinimu; Sėkmingai baigus mokslą išduodamas profesinio mokymo diplomas.
  • III pakopa - kvalifikuoto darbuotojo profesijai ir bendrajam viduriniam išsilavinimui įgyti. Priimami asmenys su pagrindiniu išsilavinimu; Sėkmingai baigusiesiems mokymo programas išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas.
  • IV pakopa - kvalifikuoto darbuotojo profesijai įgyti. Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Sėkmingai baigusiems mokymo programas išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 

Mokymosi procese laiduojamas profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo perimamumas tarp I, II ir III pakopų. Bet kurios mokymo pakopos programų bendra trukmė negali būti mažesnė kaip vieneri mokslo metai.