Bendrojo lavinimo mokyklų grupė

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2004) teigiama, kad „bendrojo lavinimo mokykla – mokykla, kurios pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas“. Taigi, bendrojo lavinimo mokyklų grupei priskiriame pradinės, pagrindinės, vidurinės mokyklos tipus.

 

Pradinėje mokykloje vaikai mokomi pagal pradinio ugdymo programą. Pradinė mokykla gali būti dviejų tipų: pradinė mokykla ir mokykla-darželis.

 

Pagrindinėje mokykloje ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą, t.y. baigusiam 4 klases. Pagrindinė mokykloje vaikai mokosi nuo 5 iki 10 klasės. Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą, II dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą. Pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, vidurinės, pagrindinės, jaunimo, profesinės ir kitos mokyklos. Baigus 10 klasių, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. Tai suteikia teisę toliau mokytis profesinėse technikos mokyklose, kur galima įgyti ir specialybę, ir jei norime, vidurinį išsilavinimą. Baigiant pagrindinę mokyklą galima laikyti egzaminus, galima jų ir nelaikyti. Jie nėra privalomi.

 

Vidurinėje mokykloje ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Dvejų metų vidurinio ugdymo programą vykdo gimnazijos, vidurinės, profesinės ir kitos mokyklos. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomi ir pasirenkami bendrojo lavinimo bei galimi profesinio mokymo moduliai. Vidurinio ugdymo programa, pagal kurią suteikiama ir kvalifikacija, gali būti trimetė. Į vidurinio ugdymo programą gali būti įtraukti profesinės ir aukštesniosios mokyklų įvertinti ir pripažinti programų moduliai, atitinkantys šiose mokyklose vykdomų programų reikalavimus ir įskaitomi tęsiant mokymąsi bei studijas šiose mokyklose. Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus: lietuvių kalbos egzaminas privalomas ir savarankiškai pasirenkama laikyti dar tris egzaminus. Egzaminus galima pasirinkti mokyklinius arba valstybinius (valstybiniai egzaminai užskaitomi kaip stojamieji į aukštąsias mokyklas). Juos išlaikius įgyjama teisė mokytis aukštosiose mokyklose. Daugiau informacijos apie vidurinio išsilavinimo baigimo egzaminus rasite Nacionalinio egzaminų centro svetainėje: www.egzaminai.lt

 

Jeigu Jums jau sukako 18 metų ir Jūs dėl kokių tai priežasčių neįgijote pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir norite tai padaryti, turėtumėte kreiptis į Suaugusių mokymo centrus (suaugusių vidurines mokyklas), kuriuose teikiamas pradinis, pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas. Jie yra įsikūrę kiekvienoje savivaldybėje. Šiuose centruose (mokyklose) mokytis priimami 18 metų ir vyresnio amžiaus asmenys, pageidaujantys įgyti pradinį (1-4 klasės) , pagrindinį (5-10 klasės) ir vidurinį (11 -12 klasės) išsilavinimą. Taip pat priimami 16 metų jaunuoliai, kurie dėl socialinių ekonominių sąlygų negali toliau tęsti mokslo dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.Čia taikomos įvairios mokymo formos:

     • Stacionari kolektyvinė (mokomasi dienomis) – mokymasis mokyklos patalpose pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
     • Stacionari kolektyvinė (mokomasi vakarais) – mokymasis mokyklos patalpose pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
     • Modulinė – grupė asmenų, studijuojančių pagal grupei sudarytą mokymosi planą.
     • Neakivaizdinė – sesijos, atsiskaitymai, konsultacijos.
 
     • Nuotolinė (distancinė) – besimokantysis mokosi ne mokyklos patalpose, o tik konsultuojasi su mokytojais sutarta forma.