Seime pristatyta Ilgalaikė jaunimo politikos strategija

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatė Ilgalaikę jaunimo politikos 2010–2018 metų strategiją, kurios projektas jau pateiktas Vyriausybei. Ja siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti jaunimo politiką Lietuvoje, sudaryti galimybes jaunam žmogui tapti aktyviu, pilietišku ir motyvuotu modernios valstybės piliečiu, gebančiu prisiimti atsakomybę ir susikurti visavertį gyvenimą

Strategija buvo sukurta atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nebuvo vieno atskiro dokumento, kuriame būtų suformuluoti jaunimo politikos prioritetai, tikslai, veiksmų kryptys, valstybės ir visuomenės siekiai. Šioje strategijoje apžvelgta dabartinė jaunimo situacija, numatyti tikslai bei uždaviniai, siekiami rezultatai.

2009 m. Lietuvoje 15-29 m. jaunimas sudarė 22,75 proc. visų gyventojų. Kadangi net 74 proc. jaunuolių nedalyvauja ir nėra dalyvavę jokioje visuomeninėje veikloje, o beveik trečdalis išvis apie jaunimo organizacijų veiklą nežino, vienas iš strategijos tikslų – sudaryti palankias sąlygas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo įsitraukimo. Svarbu, kad taip būtų ugdoma sąmoninga, pilietiška, patriotiška, brandi, kultūringa ir kūrybinga jauno žmogaus asmenybė.

Būtina užtikrinti jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą, išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą, užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą, užtikrinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, plėtojant faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką.

Šiuo metu dar mažai veiksminga neformalaus ugdymo sistema, nepakankamos jaunimo galimybės įsigyti ar nuomotis būstą, gana silpnas jaunimo profesinis orientavimas bei verslumo ir profesinių įgūdžių ugdymas, mažai išplėtota arba prastos būklės viešoji jaunimo laisvalaikio užimtumo, kultūros bei sporto infrastruktūra ir materialinė bazė.

Strategijoje numatyta iki 2018 metų sukurti struktūrizuotą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą bei jaunimo darbuotojų sistemą, plėtoti neformalųjį ugdymą, įkurti kur kas daugiau atvirų jaunimo centrų ir erdvių, mažinti priklausomybės ligų skaičių tarp jaunimo, įteisinti neformaliojo ugdymo krepšelį ir kt. Išsikeltiems uždaviniams įgyvendinti reikės daugelio ministerijų (Aplinkos, Finansų, Kultūros, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų, Ūkio, Žemės ūkio) pastangų, taip pat dalį veiklos vykdys įstaigos prie ministerijų.

Patvirtinus strategiją turės būti patvirtintas jos įgyvendinimo priemonių planas.

SADM Ryšių su visuomene skyrius, tel. 266 8122