„Jaunimo garantijų“ iniciatyva – palankesnės galimybės jaunimui

Nuo sausio 1 dienos Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą, siekdama padėti jaunimui sėkmingiau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių. Visiems nedirbantiems ir nesimokantiems 15–29 metų jaunuoliams, netekus darbo ar išėjus iš formaliojo švietimo sistemos, per keturis mėnesius nuo pirmos darbo biržoje registracijos dienos bus pateiktas kokybiškas darbo, tolesnio mokymosi ar praktikos pasiūlymas. Numatoma, kad įgyvendinant ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvą 2014-2020 m. laikotarpiu ESF finansuojamuose projektuose dalyvaus 65 tūkst. jaunuolių.

Lietuvos darbo biržos direktoriaus Vido Šlekaičio tvirtinimu, jaunimo garantijomis siekiama suaktyvinti jaunimą per kuo trumpesnį laikotarpį įsilieti ar sugrįžti į darbo rinką arba suteikti tolesnio mokymosi galimybę. Jaunimo garantija neturi būti suprantama kaip darbo garantija. „Parama jaunuoliams bus suteikiama atsižvelgiant į konkrečius jauno žmogaus polinkius ir galimybes. Galbūt nemažai jaunuolių užteks trumpalaikio ir nedidelio postūmio – bendro profesinio orientavimo ir informacijos apie darbo rinką, kitiems reikės padėti įvertinti galimybes patekti į darbo rinką ir surasti tinkamą darbą suteikiant specialias konsultacijas. Tretiems – o tai dažniausiai aktualu jaunuoliams su žemu išsilavinimu neturintiems kvalifikacijos – reikės taikyti didesnės apimties ir ilgesnės trukmės integraciją į darbo rinką skatinančias paramos priemones“, – pažymėjo V. Šlekaitis. Anot jo, jaunų žmonių socialinė aplinka skiriasi, todėl ypač didelį dėmesį reikės skirti tiems jaunuoliams, kurie nei dirba, nei mokosi.

Lietuvos darbo birža jaunimo įtraukčiai į darbo rinką ar švietimo sistemą paspartinti parengė paslaugų jaunimui paketą, kuris apima aktyvinimo ar motyvacijos profesijai įsigyti skatinimo, darbo paieškos metodų valdymo ugdymo, aktyvios darbo rinkos politikos taikymo priemones. Nuo 2013 m. spalio 1 d. pradėtos diegti naujos intervencinės priemonės jaunimui motyvuoti ir aktyvinti bei individualiam darbui su jaunimu tobulinti. Teritorinių darbo biržų konsultantai praktikoje jau taiko naujas bedarbių konsultavimo metodikas – Darbo klubas, mentorystė, „Mano pasiekimų aplankas“, konsultavimas grupėms „Aš galiu“.

Nuo šių metų siekiant užtikrinti ankstyvą intervenciją ir aktyvinimą stiprinamas darbo biržos tarpininkų ir konsultantų individualus darbas su jaunais darbo ieškančiais žmonėmis. Jaunimui iki 29 metų individualūs užimtumo veiklos planai bus sudaromi per ne ilgesnį nei 1 mėn. laikotarpį, kuriuose bus numatyta konkreti pagalba užtikrinant profesionalų, kūrybišką, lankstų ir įvairų priemonių parinkimą bei taikymą, atsižvelgiant į individualius darbo ieškančiojo poreikius. Kiekvienoje teritorinėje darbo biržoje jaunimą aptarnaus specialiuose mokymuose dalyvavę ir sertifikatus įgiję profesionalūs jaunimo darbuotojai.

Lietuvos darbo birža sukūrė atitinkamas struktūras „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo proceso valdymui visuose lygiuose. Siekiant įtraukti socialinius partnerius į paslaugų jaunimui gerinimą prie visų teritorinių darbo biržų buvo suformuotos Jaunimo metodinės tarybos, į kurių sudėtį įtraukti švietimo įstaigų, darbdavių, savivaldybių, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įvairių jaunimo interesus atstovaujančių organizacijų atstovai. Taip pat sukurtas „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinis komitetas prie Lietuvos darbo biržos ir koordinaciniai komitetai prie teritorinių darbo biržų, kurie analizuos ir vertins „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo procesus kartu su partneriais. Tai daryti padės įdiegta stebėsenos sistema.

Šiuo metu visose šalies teritorinėse darbo biržose siekiant jaunimą įtraukti į darbo rinką jam paslaugas teikia Jaunimo darbo centrai.

 

Apie ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvą

2013 m. birželio 27–28 d. Briuselyje įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai patvirtino visapusišką kovos su jaunimo nedarbu planą. Pagal jį numatyta įgyvendinti ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvą 2014-2020 m. laikotarpiu.

Europos Komisijos rekomenduojamos Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas yra užtikrinti, kad visi jaunuoliai be išimties, kuriems nepavyko patiems įsilieti į darbo rinką, per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo gautų kokybiško darbo pasiūlymą arba jiems būtų sudarytos tęstinio mokymosi galimybės.

Tarp jaunimo užimtumo skatinimo priemonių – darbo vietų kūrimas, gamybinės praktikos ir stažuočių galimybės, aktyvus socialinių partnerių dalyvavimas.

ES valstybėms narėms padės finansuoti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą naudojant ES struktūrinius fondus.